Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i Trygderett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Advokat

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen Trygderett

Få hjelp av en advokat – trygderett

Trygderetten inneholder ulike rettigheter for ulike livssituasjoner og regler om økonomisk kompensasjon fra det offentlige ved ulike sårbare livssituasjoner, som ved:

 • Arbeidsløshet
 • Svangerskap og fødsel
 • Foreldrepermisjon
 • Aleneomsorg for barn
 • Sykdom og skade
 • Uførhet
 • Alderdom
 • Dødsfall

Hva er trygderett?

Trygderett er altså fellesbetegnelsen på hva du har rett på fra det norske velferdssystemet, i form av bistand og økonomisk kompensasjon.

Mange av disse rettighetene blir regulert gjennom Lov om folketrygd, også kjent som folketrygdloven. Den ble innført i 1967 for å regulere det nasjonale, sosiale forsikringssystemet i Norge.

Formålet med folketrygdloven loven var å:

 • Gi økonomisk trygghet
 • Motvirke forskjeller i samfunnet
 • Forsøke å hjelpe den enkelte til å hjelpe seg selv

Men hvilke rettigheter har du krav på, og når?

Hva gjør NAV?

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Hvert eneste år behandler derfor NAV flere hundre tusen søknader av ulik sort i hele landet. Av og til oppstår det feil.

Er du en av de uheldige som har blitt rammet av dette, kan en advokat som jobber innenfor trygderett kunne hjelpe deg - Enten det er snakk om å utforme klage til NAV, lage søknader eller anke vedtak fra NAV, kan en advokat bistå deg.

Når trenger du juridisk hjelp innen trygderett?

Hvis du for eksempel ikke er i stand til å jobbe på grunn av sykdom, skade eller lyte, er det viktig å sikre inntekt for fremtiden. Det kan nemlig ta lang tid å bli frisk i noen tilfeller.

Hvis de som skal vurdere saken gjør feil, kan dette bli en ekstra påkjenning. Det er ofte når vi er i sårbare situasjoner, vi trenger at andre kjemper for oss.

Velferdssystemet i Norge er bedre enn de aller fleste land, og vi har gode trygderettigheter. Likevel kan systemet av og til oppleves vanskelig, innviklet eller urettferdig. Av og til trenger man hjelp for å kunne benytte seg av velferdsstaten.

Derfor kan det være lurt å søke juridisk bistand. Advokater med lang erfaring innen trygderetten kan hjelpe deg med å klage på vedtak fra NAV, og bistå med saker som ankes til Trygderetten. Det kan føles som en god støtte i slike vanskelige situasjoner.

Vedtak fra NAV

Selv om mange er enige i vedtaket de får fra NAV, er det også mange som mener at vedtaket ar feil, og derfor ønsker å klage.

I vedtaksbrevet du har mottatt skal NAV opplyse om dine klagemuligheter og klagefrister.

Klagefristen avhenger av hva slags sak det er snakk om. For folketrygdloven og barnetrygdloven er det for eksempel seks uker, men for forvaltningsloven eller NAV-loven er fristen på tre uker fra du mottar brevet.

Du har altså lenger tid på å klage om saker som gjelder dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, men kortere tid på saker som gjelder hvor mye bistand du har rett på fra NAV.

NAV – hvordan klage?

Hvis du klager på vedtaket fra NAV, vil først NAV-enheten som fattet vedtaket vurdere saken på nytt. Dersom vedtaket ikke endres, blir klagen sendt videre til behandling hos NAV klageinstans.

Hvis du skal klage på et vedtak kan du finne søknadsskjema på nettsidene her.

Hvis du ikke får medhold i klagen, sender klageinstansen et brev til Trygderetten. Da får også du muligheten til å kommentere innholdet i brevet før det sendes.

En omstendelig prosess

Saken må være ferdigbehandlet i Trygderetten før du eventuelt kan ta den opp for en domstol. Da må du ha brukt alle klagemulighetene som finnes i NAV først.

Barnebidrag, kontantstøtte, tiltakspenger og tilleggsstønader kan ikke ankes til Trygderetten. NAV Klageinstans sitt vedtak er endelig i slike saker.

Med andre ord kan klageprosessen på et vedtak være en omstendelig prosess. En advokat som er godt kjent med systemet og trygderett, og har hatt en del nav saker, kan vurdere hva som skal til for å få en klage gjennom i ditt tilfelle.

Trygderetten – behandlingstid

Trygderetten er ankeinstansen for saker om trygd og pensjon. Det er organisert under Arbeids- og Sosialdepartementet, og klagene som gjelder folketrygdloven kommer som regel gjennom NAV Klageinstans. Noen kommer også via HELFO.

I tillegg er det anker på saker angående offentlig tjenestepensjon, som for eksempel Statens pensjonskasse, kommunale pensjonskasser og selskaper som driver med livsforsikring.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hos er rundt 6-9 måneder. Blir det mer enn 9 måneder, får du beskjed om det.

Saksbehandlingstider:

 • Saksbehandlingstid for sykepenger er ca. 7-9 måneder
 • Saksbehandlingstid for arbeidsavklaringspenger er ca. 11-13 måneder.
 • Saksbehandlingstid for uføretrygd er ca. 12-14 måneder

Advokat – uføretrygd

Uføretrygd kan være aktuelt for en som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det skilles mellom arbeidsuføre og delvis arbeidsuføre.

Regelverket for uføretrygd er komplisert, og prosessen kan være tidkrevende. Hvis du er blitt ufør som følge av yrkesskade kan du også ha krav på ekstra ytelser.

Det kan være lett for noen som ikke kjenner systemet så godt, å utelate ting eller ikke være klar over viktige aspekter. En advokat med erfaring innen uføretrygd vet hva som blir vektlagt i søknadsprosessen, og kan derfor være til stor hjelp.

Er du ung ufør, det vil si under fylte 26 år, gjelder særregler.

Få juridisk bistand

Har du behov for juridisk bistand? Hvis du mener å ha fått urettmessig avslag, kan du ha tilgang til fri rettshjelp.

I visse typer klagesaker mot NAV kan man faktisk få fri rettshjelp - Det vil si at du får dekket rettshjelpen helt eller delvis betalt av det offentlige.

En advokat kan fort hjelpe deg med å finne ut av om du har rett til fri rettshjelp eller ikke.

Krav på fri rettshjelp

Fri rettshjelp er bare tilgjengelig etter det er fattet vedtak fra NAV.

For å få denne hjelpen er forutsetning at inntekten din ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven, og at formuen din er lav. Statsforvalteren og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra disse forutsetningene.

Hva kan du få dekket?

Ordningen med fri rettshjelp dekker utgifter til advokat. Dekning av egne vesentlige og nødvendige advokatutgifter i tilknytning til fri rettshjelp kan dekkes helt eller delvis etter rettshjelpsordningen.

Få god juridisk hjelp

Trenger du juridisk bistand? Ta kontakt med en advokat, eller la oss hjelpe deg med å komme i kontakt med dyktige advokater.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på siden vår. Vi vil så kontakte relevante advokater med mange års erfaring innen trygderett, som kan hjelpe deg med din sak.

Etter kort tid vil du få tilbud på den juridiske hjelpen du trenger. Da er det være enklere å velge den advokaten du ønsker!

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.